Trang chủ » Đời sống » Giáo dục

Chất lượng đội ngũ giáo viên: Thách thức trước yêu cầu đổi mới

Báo cáo kết quả một năm thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” nhận định: Giáo dục Thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô và chất lượng, trong đó có những đóng góp quan trọng của đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, yêu cầu đổi mới giáo dục đang đặt ra thách thức không nhỏ về việc tự hoàn thiện đối với đội ngũ này.